Врста терапије абнормалног понашања која се заснива на поставкама бихејвиоризма. Б.т. игнорише манталистичке „узрочнике“ болести (нпр. конфликте и комплексе), и у целини се своди на отклањање „симптома“. Б.т. почива на схватању да је поремећено, „болесно“ понашање стечено учењем, те се учењем и може „угасити“. Б.т. представља постепен процес планског и систематског одучавања пацијента од старог, неделотворног и абнормалног стеченог понашања и учење новог, успешног и нормалног. Према Џ. Доларду (Доллард) и Н. Милеру (Миллер), „уколико је неуротично понашање научено оно може да буде и одучено подесним коришћењем истих оних принципа који су учествовали у процесу учења… Поступак психотерапије успоставља скуп услова који омогућавају одучавање од неуротичарских навика и учења нових, ненеуротичарских навика“.


Извори:

Trebješanin, Ž.(2008): Rečnik psihologije;  Stubovi kulture, Beograd

Krstić D. (1991):- Psihološki rečnik; Drugo dopunjeno izdanje; Savremena administracija, Beograd

Forum detaljnije…