КОМПЛЕКСИ

У теорији Л.С. Виготског мисаоне творевине функционално еквивалентне појмовима, које представљају други стадијум у развоју појма, а наступају после синкрета. K. представљају честначин груписања сродних предмета и појава код деце старијег предшколског и школског узраста, све до периода адолесценције. Док су код синкрета груписања настала на основу субјективних веза међу предметима, код к. се групишу према објективним, стварним, али конкретним, фактичким, често ирелевантним везама, а не суштинским. У случају образовања к., за разлику од појмова, не постоји јединствен критеријум груписања. У к. улазе сродни предмети који су повезани на основу различитих фактичких веза. Виготски је открио и описао пет различитих подгрупа к.: асоцијативни комплекс, колекција, дифузни к., ланчани к. и псеудопојмови.

Извори:

Trebješanin, Ž.(2008): Rečnik psihologije;  Stubovi kulture, Beograd

Krstić D. (1991):- Psihološki rečnik; Drugo dopunjeno izdanje; Savremena administracija, Beograd

Forum detaljnije…